Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZPU2

29. 6. 2007

Zkouška ZPU 2

Účel

Zkouška základní upotřebitelnosti druhého stupně.

Kritéria pro zkoušku ZPU 2

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZPU-1
 3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis.cviků. Obecně platí, že u zkoušky ZPU-2 se na poslušnosti užívá pouze zvukových povelů ( mimo vysílání ). Na stopě a obraně je možno používat zvukových i posunkových povelů.

Obsah zkoušky ZPU 2

 1. Stopa [max.100 bodů, min. 70 bodů]
  • Cizí, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, stáří 15 min.
 2. Poslušnost [max.100 bodů, min. 70 bodů]
  1. Přivolání s předsednutím před psovoda [10 bodů]
  2. Ovladatelnost bez vodítka [10 bodů]
  3. Průchod skupinou osob [10 bodů]
  4. Sedni - lehni - vstaň (krok před psovodem) [10 bodů]
  5. Štěkání (v sedě, krok před psovodem) [10 bodů]
  6. Odložení za pochodu (ve stoje, s přivoláním) [10 bodů]
  7. Aport přes překážku (předmět psovoda) [10 bodů]
  8. Kladina nízká (jedním směrem) [10 bodů]
  9. Vysílání (min. 15M) [10 bodů]
  10. Odložení (vzdálenost 50 kroků, psovod v úkrytu) [10 bodů]
 3. Obrana [max.100 bodů, min. 70 bodů]
  1. Průzkum terénu (30x40 kroků, 4 zástěny) [10 bodů]
  2. Vyštěkání [10 bodů]
  3. Přepad psovoda z úkrytu (náznak úderů) [30 bodů]
  4. Zadržení (hladké, na 30m) [50 bodů]

Provádění cviků

1. Stopa

(Stopa cizí, 300m dlouhá, 2x lomená v pravém úhlu, 2 předměty, stáří 15 min.)

Povely
 • "STOPA" - ukázání rukou na zem, kudy vede stopa
 • "HLEDEJ"

Stopa cizí, 15 min. stará, 300m dlouhá, 2× lomená v pravém úhlu, 2 předměty (první asi v polovině 1. úseku, druhý stopu ukončuje), limit pro vypracování stopy je 15 min. Je žádoucí, aby pes sledoval stopu pečlivě, se zájmem a s nosem nízko nad terénem. Výška porostu pro pokládání stop, by neměla přesáhnout 20cm. Při pokládání stopy jsou psovod i pes v úkrytu. Psovod je na stopě od psa vzdálen min. 10m max. však 15m. Vzdálí-li se psovod od trasy více než 10m, nebo pokud pes delší dobu nesleduje stopu, je práce na stopě ukončena. Vpřípadě, že je pokládána více než jedna cizí stopa, psovodi si o pořadí nástupu vypracování musí vždy losovat.

Způsoby označovaní předmětů (stejné jako u ZPU 1):

Zalehnutí, zasednutí, zastavení aportování nebo zvedání. Způsob označení předmětů oznámí psovod rozhodčímu při hlášení. pokud pes označí předmět, setrvává v poloze označení až do příchodu psa. Psovod nesmí psa k označení ovlivnit povelem. Pokud tak učiní, nebudou mu body za předmět zadány. Nalezený předmět psovod ihned zvednutím nad hlavu ukáže rozhodčímu. Stopa nesmí být starší než 15 minut, limit pro její vypracování je 10 minut. Psovod je na stopě od psa vzdálen minimálně 10 metrů, maximálně však 15 metrů.

2. Poslušnost

a) Přivolání psa s předsednutím před psovoda

Povely
 • "KE MNĚ" - bez posunku (pro usednutí před psovoda)
 • "K NOZE" - bez posunku

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "VOLNO" musí vzdálit odpsovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "KE MNĚ". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K NOZE" má pes usednou k noze psovoda.

b) Ovladatelnost bez vodítka

Povely
 • "K NOZE" - bez posunku

Pes bez vodítka ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na jeho úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 50 cm. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem. Povel "K NOZE" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "SEDNI"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky není povoleno.

c) Průchod skupinou osob

Povely
 • "K NOZE"
 • "SEDNI"

Tento cvik bezprostředně navazuje na ovladatelnost bez vodítka. Skupinu tvoří nejméně 4 osoby, které se volně pohybují a mohou se bavit. Pes by se ve skupině měl chovat přirozeně a sebevědomě, jakýkoliv náznak agresivity, nejistoty či strachu jsou chybou. Na pokyn rozhodčího projde psovod s neupoutaným psem skupinu, za ní se otočí, znovu do ní vejde a uvnitř se zastaví a psa posadí. Na pokyn se rozejde a skupinu opustí.

d) Sedni-lehni-vstaň

Povely
 • "SEDNI"
 • "LEHNI"
 • "VSTAŇ"

Pes je volně krok před psovodem. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každého povelu zůstává stát v dané poloze tak dlouho, dokud nedostane další povel. Pes nesmí při prováděná poloh opustit své místo.

e) Štěkání

Povel
 • "ŠTĚKEJ"

Neupoutaný pes sedí krok před psovodem. Na pokyn rozhodčího dá psovi povel "ŠTĚKEJ", pes musí bez změny polohy na jediný povel nejméně 3× hlasitě zaštěkat. Pokud nezaštěká ani jednou v předepsané poloze je cvik anulován. Jinak platí stejná pravidla jako u cviku štěkání ve zk. ZPU - 1.

f) Odložení za pochodu ve stoje s přivoláním

Povely
 • "STŮJ"
 • "KE MNĚ"
 • "K NOZE"

Psovod vyjde s neupoutaným psem, na pokyn rozhodčího psa zastaví povelem "STŮJ" a pokračuje dál v chůzi. Na pokyn rozhodčího se zastaví a provede čelem vzad. Opět na pokyn rozhodčího psa přivolá a na další pokyn ho usměrní k noze. Změna polohy nebo opuštění místa odložení do přivolání znamená anulaci cviku.

g) Aport přes překážku

Povely
 • "VPŘED"
 • "APORT"
 • "PUSŤ"
 • "K NOZE"

Jako aport lze použít jakýkoliv předmět nebo hračku, nesmí to však být výstroj psa ani pamlsky (např. kost, předměty z buvolí kůže apod.). Psovod stojí s neupoutaným psem před překážkou. Na pokyn rozhodčího odhodí aport přes překážku, na další pokyn vyšle psa s povely "VPŘED", "APORT". Povel "APORT" musí zaznít dříve, než pes za překážkou dopadne. Pes překoná překážku, rychle a pevně uchopí aport a přeskočí překážku zpět. Usedne před psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod psu aport odebere a usměrní ho k noze.

Výška překážky (je totožná s výškou pro skok vysoký ve zk. ZPU 1) :
 • 100cm - pro psy s kohoutkovou výškou nad 50cm
 • 80cm - pro psy s kohoutkovou výškou 36 až 50cm
 • 50cm - pro psy s kohoutkovou výškou do 35cm

h) Kladina nízká (jedním směrem)

Povely
 • "VPŘED"
 • "K NOZE" příp. "SEDNI"

Na pokyn rozhodčího vyšle psovod ze základního postavení neupoutaného psa k překonání kladiny a sám ho podél kladiny následuje. Po překonání kladiny pokračuje ještě několik kroků (max. 5) se psem u nohy a na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Pes by měl být po celou dobu provádění psa na úrovni psovoda. Předbíhání či opožďování je chybou. Pokud pes z kladiny spadne dříve než vstoupí na prkno určené k sestupu, je cvik anulován.

ch) Vysílání (min. 15m)

Povely
 • "VPŘED" - ukázání pravou rukou do určeného směru
 • "LEHNI"

Cvik se provádí z výchozího bodu ve směru chůze bez vodítka. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem určeným směrem a asi po 5 krocích (max. však 10) vyšle psa vpřed a zůstává stát. Pes se musí co možná nejrychleji vzdálit od psovoda min. 15m určeným směrem, pak ho psovod na pokyn rozhodčího položí. Nepřesné ulehnutí není chybou. Pokud se pes odchýlí od daného směru více než 45 stupňů, je cvik anulován.

i) Odložení

Povely
 • "LEHNI"
 • "ZŮSTAŇ"

Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "ZŮSTAŇ". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa a ukryje se v připraveném úkrytu. Jako úkryt může sloužit i zástěna používaná při obraně. U psa není vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušení dalšího psa v poslušnosti. Pokud se pes vzdálí o více než 3 metry, je cvik anulován, taktéž zopakování povelu. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikosti svého psa. Rozhodčí však kontroluje nezávadnost podložky (čistotu, zápach aj.).

3. Obrana

a) Průzkum terénu - 30 × 40 kroků, 4 zástěny

Povely
 • "VPŘED", "REVÍR" - ukázání rukou do směru
 • "ZPĚT" nebo "KE MNĚ"

Psovod postupuje středem prostoru po určené ose postupu. Střídavě psa vysílá k prověření zástěn. Pes musí zástěny obíhat. K tomuto cviku je možno využít i přírodní terén, pak je nutné, aby pes prověřil možné úkryty a průzkum prováděl dostatečně hluboko. V obou případech musí být pes ovladatelný a psovod se nesmí odchýlit od osy postupu více než 5 kroků. V přírodním terénu nesmí být použity zástěny.

b) Vyštěkání

Povely
 • "K NOZE"

Navazuje na předchozí cvik.
Jakmile pes pomocníka najde, má jej vytrvale vyštěkávat aniž by mezi nimi došlo ke kontaktu. Pomocník ani psovod nesmí psa povzbuzovat. Pes se nesmí od pomocníka vzdáli víc než 3m. Pokud pes nalezne pomocníka, psovod zůstává stát, ke psu se rozejde až na pokyn rozhodčího. Pes mu nesmí jít naproti, ale musí stále vytrvale vyštěkávat. Po příchodu ke psu jej psovod usměrní k noze. Jiné označení pomocníka než štěkáním není povoleno. Pokud pes pomocníka drží za rukáv nebo jej vytrvale napadá, vyštěkání je anulováno.

c) Přepad psovoda z úkrytu

Povely
 • "DRŽ"
 • "PUSŤ"

Psovod se psem je ukryt v zástěně pro vyštěkání, může psa přidržovat za obojek. Pomocník přechází a ukrývá se v jiné zástěně určené rozhodčím. Na pokyn rozhodčího vyjde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu pomocníka. Pes jde u nohy a nesmí psovoda předbíhat. Na pokyn rozhodčího podnikne pomocník útok na psa. Pes musí tento útok neprodleně zlikvidovat zákusem do ochranného rukávu. Při zákusu se pomocník snaží psa zastrašit náznaky úderů obuškem. Na pokyn rozhodčího se pomocník zastaví a pes ho musí okamžitě sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit. Na další pokyn rozhodčího přistoupí psovod ku psu a usměrní ho k noze. Každý další povel k pouštění znamená ztrátu až 3 bodů. Pokud pes nepustí ani na 3. povel (tj. 1. povolený a 2. navíc), je cvik anulován.

d) Zadržení - hladké, na 30 kroků

Povely
 • "DRŽ"
 • "PUSŤ"

Psovod stojí na určeném místě a přidržuje psa za obojek. Pomocník vydráždí psa a odbíhá na vzdálenost 30 kroků. Na pokyn rozhodčího vysílá psovod psa k zadržení, ale sám zůstává stát na místě. Pes musí pomocníka co nejrychleji dostihnout a znemožnit mu další útěk pevným zákusem do ochranného rukávu. Pomocník po zákusu se psem bojuje, ale údery naznačuje. Na pokyn rozhodčího se zastaví a pes ho musí sám nebo na povel psovoda pustit a pozorně střežit až do příchodu psovoda. Pes se nesmí od pomocníka vzdálit více než 10 kroků, jinak je cvik anulován. Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího. Po příchodu ke psu psovod usměrní psa k noze, připoutá ho a odejde k rozhodčímu, kde se odhlásí. Pokud pes nepustí ani na 3. povel, může psovod, na pokyn rozhodčího dojít ke psu a dát 4. povel ze vzdálenosti 5 kroků. Pustí-li pes na 4. povel je jeho bodové ohodnocení max. 10 bodů, nepustí-li je cvik anulován.